Общи условия

I. ОБХВАТ

Настоящите Общи условия („Условия“) регламентират достъпа, условията и ползването на настоящата Платформа и са приложими към всяка употреба, оферта, поръчка, покупка и Договор от разстояние, сключен между „БГ Органика“ ЕООД („Търговец“) и Клиентите на Платформата.
Достъпвайки и използвайки Платформата, Клиентите се считат, че са запознати с настоящите Условия и са се съгласили да ги съблюдават и да бъдат обвързани от тях, включително да сключват Договори от разстояние при успешно завършена поръчка. Търговецът си запазва правото да актуализира и променя по всяко време съдържанието на настоящите Условия, актуалната версия на които е винаги налична на Платформата.

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящите Условия, следните термини са употребени със следните значения:

 1. Платформа: онлайн сайт и магазин, достъпен на следния домейн: www.bookledaria.bg
 2. Съдържание: текст, описания, графики, лога, снимки, (движещи се) изображения и/или илюстрации, налични на Платформата;
 3. Стоки: стоки и продукти, налични и/или предлагани на Платформата;
 4. Търговец: „БГ Органика“ ЕООД , администратор на Платформата, чрез която продава или предлага за продажба Продукти;
 5. Потребител: потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите
 6. Клиент: Потребител, юридическо лице или друго правно образувание, което достъпва, разглежда, ползва и закупува Продукти чрез Платформата;
 7. Договор от разстояние: e всеки договор, сключен между Търговеца и Потребител като част от организирана система за продажби от разстояние, каквато е Платформата;
 8. Начини на плащане: средствата, използвани в Платформата за осъществяване на плащания.
 9. Куриер: Еконт Експрес ООД, предоставящи куриерски услуги и доставящи Стоки до посочения от Клиент адрес;
 10. Oтказ: правото на отказ от поръчка/Договор от разстояние;
 11. Стандартен формуляр за отказ: образецът, включен в Приложение № 1.
 12. Непреодолима сила: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора от разстояние.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Наименование: “БГ Органика“ ЕООД
ЕИК: 203530155
ДДС номер: BG203530155
Седалище: село Ялово, ул. „Местност под селото 40“ No 9
Телефонен номер: 0899 519 628
Електронна поща: bookledaria@gmail.com

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4А

Електронна поща: info@kzp.bg
Интернет страница: www.kzp.bg

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

V. ПЛАТФОРМАТА

 1. Платформата е онлайн (електронен) магазин, където Клиентите имат възможност да:
  1.1 Разгледат напълно безплатно нейното Съдържание, включително, но не само информация свързана с предлаганите Стоки, техните характеристики, цени, условия на поръчка, плащане и доставка;
  1.2 Регистрират и създадат акаунт (профил), за да:
  1.2.1 отправят поръчки и електронни изявления във връзка със закупуване на Стоки и сключване и изпълнение на Договори от разстояние.
  1.2.2 извършват плащания посредством платежните средства, приемани от Търговеца;
  1.3 Получат информация относно приложимите условия за поръчка, доставка, гаранция, а когато е приложимо – относно потребителските права, отказ, гаранции, както и ракламационни процедури и процедури за решаване на спорове.
  1.4 Изискват/получават допълнителна информация и съдействие по отношение на отправена поръка, Стоките и/или Договора от разстояние;

VI. СЪОБЩЕНИЯ

 1. Във връзка с използването на Платформата, Търговецът може да изпраща на регистрираните в нея Клиенти обявления, уведомления, актуализации и съобщения от технически и административен характер.
 2. Търговецът може да изпраща известия относно текущи оферти и промоционални продукти и услуги до Клиенти, които са се абонирали за тази услуга.
 3. Клиентите ще получават съобщенията по т.2 и т.3. на адреса на електронна поща, предоставен по време на регистрацията на акаунт.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието, достъпно на Платформата, е обект на авторско право, защитена търговска марка и/или други права на интелектуална собственост и е собственост на Търговеца, неговите лицензодатели, бизнес партньори и/или доставчици.
 2. Съдържанието на Платформата може да бъде използвано само за предвидената цел, за което е предоставена.
 3. Клиентите и/или които и да е други лица нямат право, без предварително писмено разрешение от Търговеца, да копират, модифицират, променят, публикуват, разпространяват, препращат, продават или прехвърлят, изцяло или частично, каквото и да е Съдържание за търговски цели, освен ако не е посочено друго в приложимото законодателство.
 4. Клиентите имат право да разглеждат, използват, отпечатват и изтеглят Съдържание от Платформата само за лични, информационни и нетърговски цели.

VIII. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ & ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 1. Търговецът може да събира, използва, съхранява или обработва по-друг начин лични данни при посещение, употреба, регистрация на акаунт и/или отправяне на поръчки в Платформата.
 2. Подробно описание на начина, по който Търговецът борави с личните данни, предоставени чрез Платформата, е налично в Политиката за поверителност, достъпна тук.
 3. Подробно описание на начина, по който Търговецът използва бисквитки на Платформата, е налично в Политиката за бисквитките, достъпна тук.

IX. ДОСТЪП И РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Съдържанието на Платформата е достъпно свободно за всеки Клиент.
 2. Регистрацията на акаунт е доброволна и безплатна като същата е необходима само за ползването на определени функционалности на Платформата, включително възможността за отправяне на поръчки и извършване на покупки на Стоки и/или сключване и изпълнение на Договори от разстояние.
 3. По отношение на Потребителите се прилагат следните изисквания:
  14. 1 За да се регистрира в Платформата, всеки Потребител следва да е на възраст не по-малко от 16 години.
  14. 2 За да извърши покупки на Стоки и сключи Договор от разстояние в Платформата, Потребителят следва да е на възраст не по-малко от 18 години.
 4. С отправянето на поръчка за закупуването на Стоки Потребителят декларира, че:
  15.1 е физическо лице на възраст не по-малко от 18 години;
  15. 2 не са налагани и не съществуват ограничения на неговата дееспособност;
 5. За успешна регистрация, Клиентът следва:
  16.1 Да предостави в регистрационната форма валиден адрес на електронна поща, за идентификация (потребителско име) на акаунта и да избере парола по свой избор или
  16.2Да използва своя профил от Социалната мрежа Facebook.
 6. Клиентът се съгласява, че всички дейности, които се извършват от неговия акаунт включително, но без ограничение, преглеждане на Съдържанието на Платформата, приемане на условия, извършване на поръчки или плащания за Стоки, изпращане на електронни писма и друга електронна комуникация, ще се считат че са били направени и/или упълномощени от него.
 7. Клиентът носи отговорност за:
  18.1 запазване на поверителността на неговите потребителско име и парола.
  18. 2 всички дейности, които се извършват чрез неговия акаунт и/или парола.
  18.3 3a всяка злоупотреба с акаунта от трети страни, доколкото на него може да му се вмени вина.
  18.4 за точността, актуалността и пълнотата на предоставената от него информация.
 8. Ако Клиентът узнае за злоупотреба или неразрешено използване на потребителското име, паролата и/или регистрирания акаунт, той трябва незабавно да информира Търговеца.
 9. Търговецът си запазва правото да ограничава или прекратява акаунти, да премахва или редактира Съдържание или да отменя поръчки по свое усмотрение, доколкото това е позволено от закона.

X. ОФЕРТИ. ЦЕНИ.

 1. Всяка оферта съдържа пълно и точно описание и информация за наличността, характеристиките, състава, както и изображенията на предлаганите Стоки. Изображенията на Стоките не винаги възпроизвеждат точния външен вид, характеристики или произход на Стоките, тъй като действителният продукт може да варира в разумна степен с оглед напр. негови регионални спецификации.
 2. Ако дадена оферта е с промоционален характер (промоция), с ограничена продължителност или ако относно нея се прилагат определени специфични условия, това ще бъде изрично обозначено в офертата и описанието на Стоката.
 3. Търговецът си запазва правото да променя или отменя оферта/промоция по всяко време, преди промоционалните Стоки да са били успешно закупени от Клиента, доколкото това е позволено от закона.
 4. Всички посочени цени са в български лева (BGN) и включват ДДС.
 5. Цената на Стоките не включва цената за доставка. Доставката на Стоките е за сметка на Клиента, като информация за точната стойност на доставката се предоставя допълнително и непосредствено преди завършването на поръчката.
 6. При плащане по банков път е възможно за Клиента да възникнат допълнителни разходи, представляващи такси, комисионни, лихвени проценти и разлика във валутните курсове, добавени от банката – издател на картата/изпълнител на банковия превод във връзка с предоставяните от нея услуги за банкови преводи и разплащания. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента и се уреждат изключително от условията на неговата банка.

XI. ПРОЦЕС НА ПОРЪЧКА. ПРОМЯНА ИЛИ ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА.

 1. Началото на търговските взаимоотношения между Търговеца и Клиента започват при успешно подадена поръчка от последния за закупуване на Стоки от Платформата:
  27. 1 Договорът за продажба се сключва изключително чрез електронни средства на български език посредством Платформата:
  27. 2 Договорът става валиден, когато Клиентът приеме офертата, направи поръчка и се изпълнят условията, посочени в настоящия раздел.
 2. Процесът на поръчка за закупуване на Стоки от Платформата включва следните стъпки:
  28. 1 Стандартен процес на поръчка чрез избор на бутона „Купи“:
  28. 2 Избор на Стока в желаните спецификация и количество ;
  28.3 Добавяне на Стоката в количката за пазаруване.
  28.4 Преглед на параметрите на поръчката.
  28.5 При необходимост коригиране на поръчката с помощта на бутоните за промяна,.
  28.6 Избор на предпочитан начин на доставка.
  28.7 Въвеждане на адрес за доставка.
  28.8 Избор на предпочитан начин на плащане.
  28.9 Приемане на настоящите Условия и избор на бутона „Плати“.
  28.10 Избор на Стока в желаните спецификация и количество;
  28.11 Преглед на параметрите на поръчката, избор на предпочитан начин и адрес на доставкаи адрес за фактуриране – извлечени автоматично от профила на Клиента, регистриран в съответната услуга.
 3. Ако подадена поръчка не може да бъде приета изцяло или частично, Клиентът ще бъде уведомен за това своевременно. Незавършени поръчки не се считат за приети.
 4. За всяка успешно направена поръчка Търговецът незабавно потвърждава приемането на поръчката чрез:
  30.1 Визуализация на страница за потвърждение, показваща спецификациите и условията на направената поръчка;
  30.2 електронно съобщение за потвърждение, съдържащо спецификациите и условията на направената поръчка;
  .
 5. Обработването и изпълнението на подадена поръчка започва както следва:
  31.1 Ако поръчката е отправена в неработен ден или извън работно време – същата се обработва на следващия работен ден, съответно в началото на следващата работна седмица, а се изпълнява след като транзакцията на плащането бъде потвърдена (с изключение на плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод).
  31.2 Ако поръчката е отправена в работен ден в работно време, същата се обработва в рамките на три работни дни и се изпълнява след като транзакцията на плащането бъде потвърдена (с изключение на плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод).
  31.3 При заплащане по банков път обработването на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.31, а изпълнението ѝ – след като транзакцията на плащането бъде потвърдена и съответната сума постъпи по банковата сметка на Търговеца.
  31.4 При заплащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод обработването и изпълнението на поръчката започва след нейното потвърждение по реда на т.31.
 6. При евентуална промяна на стойността на Стоките в периода между подаване на поръчката и нейното изпълнение, Клиентът заплаща първоначалната стойност на поръчката.
 7. Клиентът може да промени успешно отправена поръчка или да се откаже от нея в рамките на един час, считано от момента на потвърждаването ѝ. Това не оказва влияние върху правата на Клиентите да се откажат от поръчката си съгласно раздел XIV по-долу.
  33.1 При промяна на поръчката Клиентът не се задължава със закупуването на Стока на същата стойност, както и Стока от същата марка
  33.2 В случай че за отправената поръчка е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателният протокол (когато е приложимо) се унищожава.
  33.3 В случай че за отправената поръчка е заплатена, сумата се възстановява.
 8. По отношение на всички данни, предоставени по време на поръчката (име, адрес на електронна поща, адрес на доставка, банкови данни), Клиентът:
  34.1 гарантира, че информацията е пълна, точна и правилна и че не е използвал данни на трети лица без неговото позволение;
  34.2 се задължава незабавно да информира Търговеца за всякакви настъпили/необходими промени в данните.
 9. Информация за отправените поръчки и закупените Стоки се съхранява в Платформата съгласно условията и сроковете на чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Потребителят има достъп до информацията за направените поръчки и плащания по всяко време чрез своя акаунт.

XII. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

 1. Търговецът приема плащания по банков превод, наложен платеж с пощенски паричен превод,
 2. При плащания чрез банков превод:
  38.1 Клиентът следва да посочи като основание за плащането номера на поръчката, генериран от Платформата и да заплати дължимата сума по следната банкова сметка (в български лева) на Търговеца:
  Общинска банка АД
  IBAN: BG49SOMB91301067887801
  BIC: SOMBBGSF
  38.2 Дължимата сума следва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни от поръчката. В противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.
 3. При плащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод:
  39.1 Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, доставил Стоката.
  39.2 Представител на Куриер издава разписка за пощенски превод, която е документ заместващ касовата бележка.
 4. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било разходи, настъпили във връзка с допълнителни такси, комисиони, лихвени проценти и разлика във валутни курсове, добавени от банката на Клиента и/или финансовата институция във връзка с предоставяните услуги за плащания.
 5. Търговецът издава електронна фактура при поискаване от Клиента, като Клиентът следва надлежно да е попълнил необходимата информация в раздел „Данни за фактура“ в своя акаунт.

XIII. ДОСТАВКА

 1. Търговецът използва куриерските услуги на Еконт Експрес ООД („Куриера“).
 2. Доставката се осъществява на всички адреси на територията на Република България, където Куриерът има покритие за доставка.
 3. Поръчана и закупена Стока, в зависимост от предпочитанията на Клиента:
  49.1 се доставя на точен адрес за доставка, посочен от Клиента;
  49.2 се доставя в офис на Куриера;
 4. Срокът за доставка на поръчката е съгласно графиците на Куриера, в работни дни и часове, но във всеки случай в рамките на 30 (тридесет) дни от датата на поръчката, освен ако не е договорен друг срок за доставка. Търговецът или представител на Куриера уведомяват Клиента, ако се появят непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
 5. Всички Стоки:
  51.1 се доставят в опаковки, съответстващи на вида на Стоките и начина на транспортирането им.
  51.2 се получават съгласно посочения от Клиента начин.
  51.3 се доставят с включена услуга “Преглед ”.
 6. Доставката на Стоките е за сметка на Клиента, като информация за точната стойност на доставката се предоставя допълнително и непосредствено преди завършването на поръчката.
 7. Рискът от загуба и/или повреда на Стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, различно от Куриера или негов представител, приеме Стоките.
 8. При посочени неточен или грешен адрес, лична информация и/или телефон за доставка Търговецът не носи отговорност за изпълнение на поръчката съгласно заявената информация.

XIV. ПРАВО НА ОТКАЗ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ.

 1. Настоящият раздел регламентира условията, които уреждат правото на Клиентите спрямо Търговеца да се откажат от поръчката си по смисъла на Закона за защита на потребителите. За отказ от сключен договор за кредит (за Стока, закупена на изплащане) по смисъла на чл. 29 от Закона за потребителския кредит, съответно чл. 12 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Клиентите следва да се обърнат към съответната финансова институция, предоставила им кредита.
 2. Право на отказ имат всички Клиенти на Платформата.
 3. Клиентът има право да се откаже от поръчката си, а Потребителят – от сключения Договор от разстояние, без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да понесат каквито и да е разходи, с изключение на преките разходи за връщане на Стоките, в срок от 14 дни от:
  57.1 деня, в който Стоката е получена;
  57.2 когато поръчката обхваща няколко Стоки: деня, на който е получена последната Стока
 4. По време на този 14-дневен период, Клиентът следва да полага дължимата грижа спрямо Стоката/ите и опаковката:
  58.1 Клиентът ще разопакова или използва Стоката само до необходимата степен за установяване на тяхното естество, характеристики и функционалност.
  58.2 Клиентът е отговорен за намаляването на стойността на Стоката, причинен от боравене със Стока, различно от разрешеното по-горе.
 5. Правото си на отказ може да бъде осъществено чрез недвусмислено заявление до Търговеца както следва:
  59.1 Чрез Стандартния формуляр за отказ (приложен в края на настоящите Условия), изпратен по електронната поща или адреса на упражняване на дейността на Търговеца, посочени в р. III. При упражняване на отказа по електронен път – Търговецът ще изпрати на Клиента потвърждение за получаването на отказа по електронната поща.
  59.2 Друго недвусмислено заявление, представляващо изразено решение за отказ, адресирано до Търговеца.
 6. Клиентът следва да изпрати Стоките или да ги предаде на Търговеца възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни, считано от деня, следващ заявлението по предходната точка.
  60. 1 Клиентът трябва да върне Стоките с всички доставени опаковки, документация, лицензионни стикери, трайни носители и аксесоари в оригиналното им състояние и без нарушен търговски вид.
  60.2 До връщането на Стоките рискът от загуба и/или повреда, довела до намалена стойност на Стоките, се поема от Клиента.
  60.3 Рискът и тежестта на доказване за правилното и своевременно упражняване на правото на отказ се носят от Клиента.
 7. Клиентът поема преките разходи за връщането на Стоката.
 8. Търговецът възстановява всички плащания, различни от разходите по т. 61, възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни след датата на заявлението за отказа.
  62.1Търговецът може да изчака възстановяването на плащанията докато не получи Стоката/ите или докато Клиентът не докаже, че е върнал Стоките, в зависимост от това кое от двете обстоятелства настъпи първо.
  62. 2 Търговецът, със съгласието на Потребителя, възстановява платените суми по посочена от последния негова банкова сметка. В противен случай Търговецът използва същото платежно средство, което Клиентът е използвал за извършване на първоначалната транзакция.
  62.3 Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
  62.4 Възстановяването на сумите е безплатно за Клиента.
  62.5 Търговецът не може да възстанови евентуални такси, добавени от банката на Клиента, начислени във връзка с предоставените услуги за разплащания за осъществяване на първоначалното плащане по поръчката.
 9. Следните Стоки са изключени от правото на отказ:
  63.1 Стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които Търговецът няма влияние и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  63.2 Стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  63.3 Краткотрайни Стоки или Стоки с ограничена трайност.
  63.4 Запечатани Стоки, които поради здравословни или хигиенни причини не могат да бъдат върнати и са разпечатани след доставката им;
  63.5 Стоки, които поради своето естество са необратимо смесени с други Стоки;
  63.6 Запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
  63.7 Стоки, представляващи цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
  63.8 Стоки, представляващи консумативи (тонери, касети, мастилници, хартия, препарати) в случай, че целостта на опаковката им е нарушена. В случай, че тези консумативи следват закупена Стока, Клиентът може да упражни правото си на отказ от тази Стока след като заплати стойността на консуматива с нарушена опаковка.
  63.9 Стоки, по отношение на които Клиентът е активирал лицензии, регистрирал гаранции на производителя/вносителя; деинсталирал оригинални операционни системи, фабрични софтуерни компоненти и/или други компютърни програми, с които Стоките са били доставени.
 10. Упражняването на правото на отказ прекратява:
  64.1задълженията на Търговецa и на Клиента за изпълнение на поръчката, съответно Договора от разстояние;
  64.2 допълнителни споразумения във връзка с поръчката, съответно Договора от разстояние.

XV. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. Търговецът гарантира, че Стоките отговарят на поръчката, съответно на Договора от разстояние и съответства на спецификациите и характеристиките, изброени в офертата и описанието на Стоката, с разумните изисквания и/или очаквания за използваемост и/или надеждност, които са нормални за стоки от същия вид.
 2. Клиентът трябва да прегледа Стоката в момента на доставката и предаването. При констатиране на транспортни дефекти – повреди, удари и други щети при доставката, Клиентът следва да подпише двустранен протокол за щети в присъствието на Куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми Търговеца. В противен случай Стоката се смята за одобрена като съответстваща на направената поръчка и приета без забележки.
 3. Рекламациите могат да бъдат адресирани до Търговеца в срок от 2 (две) години след момента на доставката на Стоките, но не по-късно от 2 (два) месеца след установяване на липсата на съответствие с Договора от разстояние.
  67.1 При предявяване на рекламацията, Потребителят следва да посочи:
  67.1.1 предмета на рекламацията;
  67.1.2 предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума;
  67.1.3 адрес за контакт.
  67.1.4 Потребителят трябва да приложи всички документи, на които се основава рекламацията, включително:
  67.1.5 касов/системен бон или фактура;
  67.1.6 протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на Стоката; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 4. Рекламации мога да се предявяват на адрес: село Ялово, ул.: „Местност под селото 40“ No 9 пред представител на Търговеца.
 5. Срокът за Потребители за привеждането на Стока, предмет на рекламация, в съответствие с Договора от разстояние е един месец, считано от предявяването на рекламацията.

XVI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

70. Търговецът не твърди или гарантира, че използването на Платформата ще бъде без прекъсвания, навременно, сигурно или без грешки.

71. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на съдържанието на Платформата или по друг начин произтичащи от или във връзка с правните отношения, уредени от настоящите Условия, които са извън контрола на Търговеца.

72. В случай на непреодолима сила (напр. стачки, екстремни метеорологични условия и др.):
72.1 задълженията на Търговеца се спират по време на периода на нейното действие.

72. 2 Ако продължителността на непреодолимата сила отнеме повече от 14 (четиринадесет) дни, както Търговецът, така и Клиентът имат право да прекратят Договора от разстояние, без да дължат обезщетение.Платформата може да съдържа връзки или препратки към интернет страници на трети страни, върху които Търговецът няма влияние или контрол. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на тези интернет страници и дейността на техните администратори.

73. Платформата може да съдържа връзки или препратки към интернет страници на трети страни, върху които Търговецът няма влияние или контрол. Търговецът не носи отговорност за съдържанието на тези интернет страници и дейността на техните администратори.

XVII. СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

74. Българското законодателство урежда отношенията между Търговеца и Клиентите, по отношение на които се прилагат настоящите Условия, включително във връзка с всички възникнали спорове между тях.

75. Когато възникне спор между Търговеца и Потребител, който не е разрешен доброволно, Потребителят може да:
75. 1 отнесе спора за Алтернативно разрешаване на спорове като:
75.2 се обърне към официалната страница на Европейската комисия за онлайн разрешаване на спорове.
75.3 инициира формиране на помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.
75.4 подаде жалба до Комисията за защита на потребителите на място или онлайн на нейната интернет страница.
75.5 подаде жалба до компетентния български съд.

Стандартед формуляр за отказ може да изтеглите от тук (.pdf)